JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU objavljeno 17. studenog 2023.

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU objavljeno 17. studenog 2023.

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/20.) i članka 40. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

(1) Predmet ovog Javnoga poziva je davanje na korištenje (zakup) poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru kojim upravlja Grad Biograd na Moru i to kako slijedi:

Oznaka Površina Etaža
Uredski prostor 11 33,50 m2 II. kat
Uredski prostor 12 35,21 m2 II. kat

Navedeni prostori kojima upravlja Grad Biograd na Moru daju se na korištenje na razdoblje od 1 (jedne) godine, uz mogućnost produljenja trajanja ugovora sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru.

(2) Kandidati za prijem u Poduzetnički inkubator mogu biti:

1. Poduzetnici
– fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja;
– pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti;
2. Poduzetničke potporne institucije;
3. Institucije, ustanove i poduzeća osnovane od strane države, regionalne i lokalne samouprave, koje na bilo koji način pomažu poduzetnicima;
4. Udruge;
5. Razna poduzetnička udruženja.
Postojanje navedenih kriterija kandidat dokazuje opisom svog poslovnog pothvata u Zahtjevu za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru.

(3) Pored minimalnih kriterija iz točke 2. ovog Javnog poziva, kojima kandidati moraju udovoljavati, dodatno će se vrednovati prijavitelji na slijedeći način:

  Kriterij   bodovi
Maksimalan broj bodova   10
  Proizvodnja 10
Osnovna djelatnost kojim se ICT/napredne tehnologije 8
1. Korisnik planira baviti prema Prerada/finalizacija 7
  NKD Usluge 5
   Ostalo 3
2. Maksimalan broj bodova 10
Korisnik je registriran na tržištu od: 0-1 god. 10
  1-3 god. 5
   dulje od 3 god. 1
Maksimalan broj bodova 10
  Biograd na Moru 10
  Općina Pakoštane 5
3. Korisnik ima sjedište u: Općina Polača 5
Općina Sv. Filip i Jakov 5
Općina Tkon 5
Općina Pašman 5
   Ostale JLS 1
Maksimalan broj bodova 3
Korisnik je ostvario potporu HZZ-a za pokretanje poslovanja  
4. 3
  
  Maksimalan broj bodova 9
Korisnik je: Osoba s invaliditetom 4
5.   Žena 3
   Mladi do 30 godina 2
6. Maksimalan broj bodova 20
Korisniku je barem jedan osnivač jedinica lokalne samouprave Osnivač je JLS 20
Ostali 0
7. Maksimalan broj bodova 20
Korisnik je osnovan u svrhu razvoja potencijala područja i lokalne zajednice i/ili poticanja održivog razvoja i/ili jačanju kapaciteta zapošljavanja Razvoj potencijala područja i lokalne zajednice 10
Poticanje održivog razvoja 5
Jačanje kapaciteta zapošljavanja 5
Ukupan broj bodova 82


*bodovi iz kriterija 5 se mogu zbrajati
* ukoliko se dogodi da bude jednaki broj bodova, tada se uzima u obzir vrijeme slanja prijave Zahtjeva za prijem.

(4) Neće se razmatrati prijave kandidata:

 • koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije,
 • koji rade s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • koji se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom oružja, alkoholnih proizvoda ili duhanskih proizvoda,
 • koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih korisnika,
 • čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost ruši ugled Grada Biograda na Moru,
 • koji imaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u su/vlasništvu Grada Biograda na Moru (Bošana d. o. o. i Komunalac d. o. o.).

(5) Visina zakupnine poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Biograd na Moru koji su predmet ovog Javnog poziva određuje se kako slijedi:

 • Uredski prostor 3,32 €/m2 (bez PDV-a) / 25,00 kn/m2*

Korištenje čajne kuhinje, besplatno korištenje konferencijske dvorane 1 puta mjesečno, te usluga: pristup internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora uključeno je u navedenu cijenu.

(6) Standardni paket usluga koje pruža Grad Biograd na Moru uključuje:

 • korištenje dodijeljenog prostora;
 • registracija sjedišta na adresi inkubatora;
 • parking;
 • korištenje čajne kuhinje;
 • korištenje prostora za sastanke/konferencijske sale;
 • korištenje coworking prostora
 • usluge umrežavanja s drugim poduzetnicima, investitorima ili potpornim institucijama;

Coworking prostor (opremljen sa radnim stolicama i stolovima), koristi se kao prostor namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje povremeno imaju potrebu za opremljenim radnim prostorom.
Cijena usluga iz standardnog paketa definirana je Cjenikom usluga Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru kojeg donosi gradonačelnik Grada Biograda na Moru i objavljuje se na mrežnoj stranici www.biogradnamoru.hr i www.poduzetnicki-inkubator-biograd.hr.

*fiksni tečaj konverzije 1,00 euro = 7,53450 kuna

(7) Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz prethodnoga stavka, poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim Cjenikom.

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove poduzetnicima će se mjesečno ispostavljati račun.

(8) Zahtjevi za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru zaprimaju se temeljem ovog poziva koji Grad Biograd na Moru objavljuje na službenoj mrežnoj stranici www.biogradnamoru.hr i www.poduzetnicki-inkubator-biograd.hr .
Zahtjev se podnosi na obrascima Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru koji je dostupan na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru i Poduzetničkog inkubatora.
Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki 9. ovog javnog poziva.

Prijava se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), poštom preporučenom pošiljkom ili osobno predajom u pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
„Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u
Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru“ – NE OTVARATI

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.
Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator može podnijeti samo jedan Zahtjev za prijem u poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru.

(9) Pri popunjavanju obrazaca prijave kandidati imaju mogućnost koristiti stručnu podršku inkubatora. Preporuka je da kandidati kontaktiraju stručne službe inkubatora koje će im pružiti temeljne smjernice.
Potrebna dokumentacija je:

 • Zahtjev za prijem Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru (na propisanom obrascu)
 • kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja (zakonskog zastupnika),
 • dokaz o registraciji – izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra
 • potvrdu porezne uprave o nepostojanju dospjelih poreznih obveza (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Biogradu na Moru (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu o nepostojanju duga prema trgovačkom društvu Komunalac d. o. o., Biograd na Moru (u suvlasništvu Grada Biograda na Moru) (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
 • potvrdu o nepostojanju dugovanja prema trgovačkom društvu Bošana d. o. o., Biograd na Moru (u vlasništvu Grada Biograda na Moru) (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

Ako se tijekom obrade pristiglih prijava ukaže potreba za dostavom dodatnih podataka ili dokumentacije, Povjerenstvo ima pravo od nositelja prijave zahtijevati dostavu istog.

Na temelju zaprimljene dokumentacije Povjerenstvo, sastavljeno od 5 (pet) članova koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru, procjenjuje ispunjava li kandidat sve kriterije za prijem u inkubator te ih boduje sukladno kriterijima iz točke 3. ovog javnog poziva.
Na temelju procjene Povjerenstva i prijedloga odluke o prijemu kandidata u inkubator, gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi Odluku o prijemu kandidata u inkubator, te sklapa s odabranim kandidatom Ugovor o korištenju poslovnog prostora.
Odluka gradonačelnika Grada Biograda na Moru je konačna.

(10) Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, te druge odluke i akti Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru, te zakonski propisi.

(11) Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru zainteresirani poduzetnici mogu preuzeti na mrežnoj stranici www.biogradnamoru.hr i www.poduzetnicki-inkubator-biograd.hr .

(12) Javni poziv je otvoren do isteka roka iz točke 8. ovog Javnog poziva.

KLASA: 372-03/20-01/07
URBROJ: 2198-16-01-23-152
Biograd na Moru, 16. studenoga 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr

Preuzimanje priloga: