NOVOSTI

Posted on

JAVNI POZIV za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-51 od 05. studenoga 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru (II.) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/20.), i članka 40. stavka

Posted on

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), te Odluke Gradskog vijeća Grada

Posted on

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA GRADA BIOGRAD NA MORU ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14. i 69/17.) i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč.