JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), te Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-51 od 05. studenoga 2020. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/20.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 18. srpnja 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

  • Predmet ovog Javnoga poziva je davanje na korištenje (zakup) poslovnih prostora kojima upravlja Grad Biograd na Moru i to kako slijedi:
Oznaka Površina Etaža
Uredski prostor 2 148,42 m2 I. kat
Uredski prostor 5 33,99 m2 I. kat

Navedeni prostor kojim upravlja Grad Biograd na Moru – uredski prostor broj 2 – daje se na korištenje na razdoblje od šest (6) mjeseci, uz mogućnost produljenja trajanja ugovora sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru, odnosno navedeni proctor kojim upravlja Grad Biograd na Moru – uredski prostor broj 5 – daje se na korištenje na razdoblje od jedne (1) godine, uz mogućnost produljenja trajanja ugovora sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru.

  • u Poduzetnički inkubator mogu biti:

1. Poduzetnici

– fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja;

– pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti;

2. Poduzetničke potporne institucije

3. Institucije, ustanove i poduzeća osnovane od strane države, regionalne i lokalne samouprave, koje na bilo koji način pomažu poduzetnicima

4. Udruge

5. Razna poduzetnička udruženja

Postojanje navedenih kriterija kandidat dokazuje opisom svog poslovnog pothvata u Zahtjevu za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru.

  Kriterij   bodovi
  Maksimalan broj bodova   10
  Proizvodnja 10
Osnovna djelatnost kojim se ICT/napredne tehnologije 8
1. Korisnik planira baviti prema Prerada/finalizacija 7
  NKD Usluge 5
    Ostalo 3
2. Maksimalan broj bodova   10
Korisnik je registriran na tržištu od: 0-1 god. 10
  1-3 god. 5
    dulje od 3 god. 1
  Maksimalan broj bodova   10
  Biograd na Moru 10
  Općina Pakoštane 5
3. Korisnik ima sjedište u: Općina Polača 5
Općina Sv. Filip i Jakov 5
Općina Tkon 5
Općina Pašman 5
    Ostale JLS 1
  Maksimalan broj bodova   3
Korisnik je ostvario potporu HZZ-a za pokretanje poslovanja  
4. 3
   
  Maksimalan broj bodova   9
Korisnik je: Osoba s invaliditetom 4
5.   Žena 3
    Mladi do 30 godina 2
6. Maksimalan broj bodova   20
Korisniku je barem jedan osnivač jedinica lokalne samouprave Osnivač je JLS 20
Ostali 0
7. Maksimalan broj bodova   20
Korisnik je osnovan u svrhu razvoja potencijala područja i lokalne zajednice i/ili poticanja održivog razvoja i/ili jačanju kapaciteta zapošljavanja Razvoj potencijala područja i lokalne zajednice 10
Poticanje održivog razvoja 5
Jačanje kapaciteta zapošljavanja 5
Ukupan broj bodova 82

*bodovi iz kriterija 5 se mogu zbrajati

* ukoliko se dogodi da bude jednaki broj bodova, tada se uzima u obzir vrijeme slanja prijave Zahtjeva za prijem.

(4) Neće se razmatrati prijave kandidata:

  • prostora u Poduzetničkom inkubatoru Biograd na Moru koji su predmet ovog Javnog poziva određuje se kako slijedi:

Korištenje čajne kuhinje, besplatno korištenje konferencijske dvorane 1 puta mjesečno, te usluga: pristup internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora uključeno je u navedenu cijenu.

  • koje pruža Grad Biograd na Moru uključuje:

Coworking prostor (opremljen sa radnim stolicama i stolovima), koristi se kao  prostor namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje povremeno imaju potrebu za opremljenim radnim prostorom.

Cijena usluga iz standardnog paketa definirana je Cjenikom usluga Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru kojeg donosi gradonačelnik Grada Biograda na Moru i objavljuje se na mrežnoj stranici www.biogradnamoru.hr i www.poduzetnicki-inkubator-biograd.hr.

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove)  korisnici  snose za prostor  koji  im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim Cjenikom.

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove poduzetnicima će se mjesečno ispostavljati račun.

Zahtjev se podnosi na obrascima Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru koji je dostupan na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru i Poduzetničkog inkubatora.

Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki 9. ovog javnog poziva.

Prijava se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stanici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), preporučenom poštom s povratnicom  ili osobno u pisarnicu Grada Biograda na Moru u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru

„Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru“ – NE OTVARATI

Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator može podnijeti samo jedan Zahtjev za prijem u poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru.

Potrebna dokumentacija je:

  • (na propisanom obrascu)

Ako se tijekom obrade pristiglih prijava ukaže potreba za dostavom dodatnih podataka ili dokumentacije, Povjerenstvo  ima pravo od nositelja prijave zahtijevati dostavu istog.

Na temelju zaprimljene dokumentacije Povjerenstvo, sastavljeno od pet (5) članova koje imenuje gradonačelnik Grada Biograda na Moru, procjenjuje ispunjava li kandidat sve kriterije za prijem u Inkubator te ih boduje sukladno kriterijima iz točke 3. ovog javnog poziva.

Na temelju procjene Povjerenstva i prijedloga odluke o prijemu kandidata u inkubator, gradonačelnik Grada Biograda na Moru donosi Odluku o prijemu kandidata u Inkubator, te sklapa s odabranim kandidatom Ugovor o korištenju poslovnog prostora.

Odluka gradonačelnika Grada Biograda na Moru je konačna.

KLASA: 372-03/20-01/07

URBROJ: 2198-16-01-22-125                  

Biograd na Moru, 18. srpnja 2022. godine      

GRADONAČELNIK

Ivan Knez, dipl.ing.agr.